Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

22 лютого

Затверджено:

Рішенням

Наглядової ради

ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

Протокол №04 від 21.02.2017

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

 

повідомляє, що 29 березня 2017 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала) скликаються та будуть проведені Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», далі – ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», місцезнаходження: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А.

 

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення Річних загальних зборів акціонерів, за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала),  з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 29 березня 2017 року.

Для реєстрації участі у Річних загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» визначено  23 березня 2017 року (складається станом на 24 годину).

Проект порядку денного Річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» та проекти рішень з кожного питання:

  1. Затвердження складу робочих органів Річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по питанню: «обрати Головою Зборів  – Міняйлик Ірину Юріївну, Секретарем Зборів – Гаврилицю Дар’я Миколаївну. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Голова: Бонковська Ірина Валентинівна (Заступник Голови Правління). Член: Фарфудінова Анастасія Геннадіївна (Головний бухгалтер). Повноваження Лічильної комісії припинити із закриттям цих Загальних зборів.

2. Затвердження річного звіту ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ».

Проект рішення по питанню: Затвердити річний звіт ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ».

3. Затвердження Звіту Наглядової ради.

Проект рішення по питанню: Затвердити Звіт Наглядової Ради. Визнати задовільною діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2016-го року на підставі Звіту Наглядової Ради.

4. Затвердження Звіту Правління.

Проект рішення по питанню: Затвердити Звіт Правління. Визнати задовільною діяльність Товариства у сфері страхування протягом 2016-го року на підставі Звіту Правління.

5. Затвердження Звіту Ревізора.

Проект рішення по питанню: Затвердити Звіт Ревізора. Визнати задовільною фінансово-господарську діяльність Товариства протягом 2016 році на підставі Звіту Ревізора.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитків.

Проект рішення по питанню: Відповідно до затвердженого Звіту Товариства отриманий прибуток за 2016 рік направити на розвиток Товариства.  Здійснити щорічні відрахування до резервного капіталу у розмірі 4194,62 (чотири тисячі сто дев’яносто чотири грн. 62 коп.) гривень, що складає 5 % (відсотків) від суми чистого прибутку, який становить 83 892,39 (вісімдесят три тисячі вісімсот дев’яносто дві грн. 39 коп.) гривень. Дивіденди не виплачувати.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатись Товариством протягом не більше як одного року, визначення їх характеру та граничної вартості.

Проект рішення по питанню: Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення правочинів, які можуть укладатись Товариством протягом не більше як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25% (відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті 40 909 851,00 (сорок мільйонів дев’ятсот дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят одна грн. 00 коп.) гривня та надати повноваження щодо підписання правочинів Голові Правління Товариства у відповідності до Статуту, за умови їх обов’язкового попереднього погодження Наглядовою Радою Товариства.

 

З документами, пов’язаними з порядком денним Річних загальних зборів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», від дати направлення акціонерам повідомлення про скликання загальних зборів та до дати їх проведення акціонери можуть особисто ознайомитися за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А в робочі дні та робочий час. Графік роботи: понеділок  - четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. В день проведення зборів акціонери можуть особисто ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Річних загальних зборів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» також в місці їх проведення за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала). Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами призначений Голова Правління ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» Карелін Олександр Валентинович.

З питань підготовки та проведення даних Річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», звертайтесь за телефоном  (044) 362-46-24.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» розмішена на власному веб-сайті ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» за адресою http://unison-insurance.com.ua/.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» за 2016 рік

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

163639,4

159175,6

Основні засоби

32381,9

422,9

Довгострокові фінансові інвестиці

47495,7

47495,7

Запаси

65,5

35,6

Сумарна дебіторська заборгованість

7953,7

4684,9

Грошові кошти та іх еквіваленти

62939,9

96981,4

Нерозподілений прибуток

34941,4

36270,9

Власний капітал

141469,9

141247,9

Статутний капітал

100000,0

100000,0

Довгострокові зобовязання

19056,5

15672,2

Поточні зобовязання

3113,0

2255,5

Чистий прибуток (збиток)

83,9

14611,2

Середньорічна кількість акцій (шт)

400000000,0

400000000,0

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

0,0

0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,0

0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

43

46

 

 

Наглядова рада ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

 

Повернутись до списку новин