Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

29 березня

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

32942598

3. Місцезнаходження

01601, мiсто Київ, площа Спортивна, 1а

4. Міжміський код, телефон та факс

044 362 46 24 044 362 46 24

5. Електронна поштова адреса

office@ugic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "СК "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ" було прийняте рiшення про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення правочинiв, якi можуть укладатись Товариством протягом не бiльше як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартiсть яких перевищує 25% (вiдсоткiв) вартостi активiв за даними останньої річної фiнансової звiтностi Товариства для залучення додаткових грошових коштiв у нацiональний та iноземнiй валютi на загальну суму у еквiвалентi 40 909 851,00грн. та надання повноваження щодо пiдписання правочинiв Головi Правлiння Товариства у вiдповiдностi до Статуту, за умови їх обов’язкового попереднього погодження Наглядовою Радою Товариства. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фiнансової звiтностi становить 163639400.00грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 25.00%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 400000000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 294599296 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 294599296 штук та "проти" - 0 штук.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Карелiн Олександр Валентинович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

29.03.2017

(дата)

Повернутись до списку новин