Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

11 травня

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01601, м. Київ, площа Спортивна, 1а

4. Код за ЄДРПОУ

32942598

5. Міжміський код та телефон, факс

044 362 46 24 044 362 46 24

6. Електронна поштова адреса

office@ugic.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.05.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

86 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

11.05.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

unison-insurance.com.ua

в мережі Інтернет

11.05.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:

11.05.2017 року Наглядовою радою ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (далi по тексту – «Товариство») (Протокол № 10 вiд 11.05.2017 року) було прийнято рiшення про припинення ЛЬВIВСЬКОЇ ФIЛIЇ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» з мiсцезнаходженням: 79019, Львiвська обл., мiсто Львiв, Шевченкiвський район, вул. Богдана Хмельницького, будинок 117А. Причина прийняття такого рiшення - оптимизацiя дiяльностi Товариства. Функцiї, якi виконувала Львiвська фiлiя Товариства – укладання вiд iменi Товариства договорiв страхування з фiзичними особами, установами, органiзацiями, пiдприємствами.

Повернутись до списку новин