Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

25 липня

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

32942598

3. Місцезнаходження

01601, Київ, Спортивна площа, 1а

4. Міжміський код, телефон та факс

044 362 46 24 044 362 46 24

5. Електронна поштова адреса

office@ugic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

   

II. Текст повідомлення

ПРАТ "СК "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ" (надалі - Товариство) повідомляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 21.07.2017р. (вих.№140584зв від 24.07.2017р.), отриманого Товариством 24.07.2017р. від ПАТ "Національний депозитарій України" (особи, яка здійснює облік права власності на акції Товариства у депозитарний системі України), відбулась зміна власників акцій, яким належить 10 i більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: розмір частки акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «БIЗНЕС-IНВЕСТ» (НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ») (Україна), місцезнаходження: вул. Антоновича, буд.37/13, оф.4, Київ, 03150, код за ЄДРПОУ 34335398-233435, в загальний кількості акцій та в загальний кількості голосуючих акцій зменшився з 105419296 штук голосуючих акцій (26.354824% до статутного капіталу Товариства) до 0 штук голосуючих акцій (0.00% до статутного капіталу Товариства).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Карелiн Олександр Валентинович

Голова Правління

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

24.07.2017

(дата)

 

Повернутись до списку новин