Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

30 листопада

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

32942598

3. Місцезнаходження

01601, Київ, Спортивна площа

4. Міжміський код, телефон та факс

044 362 46 24 044 362 46 24

5. Електронна поштова адреса

office@ugic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (Протокол №18 від 29.11.2017 року) припинено повноваження Члена Правління - Заступника Голови Правління з продажів ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» Бонковської Ірини Валентинівни з 30.11.2017 року у зв’язку з поданням заяви про звільнення за угодою сторін. Перебувала на посаді з 21.09.2012 року по 30.11.2017 року. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі i посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Карелiн Олександр Валентинович

Голова Правління

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

29.11.2017

(дата)

 

Повернутись до списку новин